Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Newsletter

Administrator

Administratorem Państwa danych jest EC TEST Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków.

 

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres e-mail: biuro@personal-data.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO); administrator ma prawo pozyskać od subskrybenta, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera podania, danych osobowych takich jak:

 • imię, nazwisko,
 • adres e-mail.

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • przesyłania informacji o aktualnych ofertach oraz wysyłania informacji o działaniach promocyjnych i handlowych (w przypadku wyrażenia zgody).

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą :

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Spółki.

 

Okres przechowywania danych

 • Dane będą przechowywane do czasu zakończenia świadczenia usługi lub do momentu cofnięcia zgody.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wysyłania Newslettera.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.