KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Kontrahent

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach nawiązania współpracy jest EC TEST Systems Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 28, 31-574 Kraków,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@ects.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 12 627 77 77

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julia Szablowska, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), w związku z art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji umowy
 • realizacji procesu reklamacji oraz ustalania, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Spółki

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych). W tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.

Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo:

 1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2.  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 3.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4.  prawo do przenoszenia danych osobowych
 5.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Zleceniobiorca

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach zawarcia umowy zlecenie jest EC TEST Systems Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 28, 31-574 Kraków,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu, jako zleceniodawcę. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@ects.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 12 627 77 77

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julia Szablowska, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) oraz w niektórych przypadkach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270), w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonywania umowy zlecenia, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w zarządzeniach, planowania i organizacji pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych ze zleceniem

Odbiorcy danych osobowych Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Spółki

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres najwyżej 50, 10 lub 5 lat, wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270).

Prawa osób, których dane dotyczą Mają Państwo:

 1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2.  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 3.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4.  prawo do przenoszenia danych osobowych
 5.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zlecenie. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Praktykant

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach odbycia praktyki jest EC TEST Systems Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 28, 31-574 Kraków,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@ects.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 12 627 77 77

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych – Julia Szablowska, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zadań określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy oraz zawarcia porozumienia/umowy

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Spółki.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia praktyki.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 1.  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2.  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 3.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4.  prawo do przenoszenia danych osobowych
 5.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – Kandydat do pracy

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach odbycia praktyki jest EC TEST Systems Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Ciepłowniczej 28, 31-574 Kraków,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@ects.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 12 627 77 77

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  z wyznaczonym inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: biuro@personal-data.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą:

 • podmioty współpracujące oraz realizujące usługi dla Spółki,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

Dane nie są przekazywane do krajów trzecich.