Blog

Ciśnienie akustyczne i jego pomiar

miernik poziomu dźwięku

Ciśnieniem akustycznym nazywamy zmienne w czasie odchylenie średniej wartości ciśnienia statycznego panującego w ośrodku. Występuje ono podczas rozchodzenia się w nim fali akustycznej. Ciśnienie akustyczne opisuje natężenie dźwięku i wyrażane jest w paskalach Warto również zaznaczyć, że ciśnienie akustyczne to wielkość fizyczna obiektywna, mierzalna z dokładnością do dokładności systemu pomiarowego – tak jak masa, długość, napięcie elektryczne, itd. Należy również zaznaczyć czym różni się ciśnienie akustyczne od głośności. Otóż okazało się, że odczucie głośności nie jest wprost proporcjonalne do ciśnienia akustycznego. Po pierwsze zmienia się wraz z poziomem, po drugie nasza czułość jest różna dla różnych częstotliwości – maleje w kierunku skrajów pasma i nie przekracza granic 20 Hz -20 kHz, wyznaczających pasmo akustyczne. Jednakże również poza tymi granicami może być wytwarzane ciśnienie akustyczne – słyszane np. przez psy.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku

Istnieje szereg dokumentów normatywnych, określających dopuszczalne wartości poziomu dźwięku. Ze względu na ochronę słuchu i możliwość realizacji przez pracowników ich podstawowych zadań, nie powinny być przekroczone wartości podane przez normę PN-94/N-01307.  Według nich poziom ekspozycji na hałas odniesiony do ośmiogodzinnego dnia pracy nie powinien przekraczać 85dB, a odpowiadająca mu maksymalna ekspozycja dzienna wynosi 3,64*103Pa2s. W przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w szczególnych dniach tygodnia poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy nie powinien przekraczać 85dB, a odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa to 18,2*103Pa2s.

Czym mierzone jest ciśnienie akustyczne

Ciśnienie akustyczne mierzone jest specjalnie przeznaczonymi do tego urządzeniami. Pozwalają one na ocenę i monitorowanie hałasu w środowisku,  tonalność, a także pomiar czasu pogłosu i akustyki budynków. Ponadto stosowne są do oceny hałasu w miejscu pracy,  walidacji zmniejszenia hałasu, kontroli jakości produktu. Urządzenia te przystosowane są także to wykonywania na miejscu pomiarów mocy akustycznej.