Blog

Zastosowanie badań nieniszczących w kontroli jakości

automatyczna ultradźwiękowa kontrola spoin rur

Współcześnie notuje się znaczy wzrost badań diagnostycznych elementów maszyn elektrycznych oraz mechanicznych. W wyniku tego można zauważyć znaczący rozwój metod badawczych. Pozwalają one na ocenę stanu technicznego urządzenia i umożliwienie na ich podstawie podejmowania decyzji o naprawach i/ lub działaniach mających na celu zwiększenie  efektywności. Badania nieniszczące, nazywane również NDT od angielskiego Non-Destructive Testing, umożliwiają kontrolowanie wprowadzanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz używanych materiałów. Stanowią one grupę metod badawczych, które dostarczają informacji o własnościach badanego przedmiot bez pozbawienia go wartości użytkowych. Przeprowadzanie diagnostyki na każdym etapie wytwarzania lub użytkowania znacznie zwiększa efektywność i bezpieczeństwo pracy. Regularne przeprowadzanie badań nieniszczących pozwala na nadzorowanie całego cyklu produkcyjnego, a co za tym idzie eliminowanie wad i niezgodności w wytwarzanych wyrobach.

Dlaczego warto stosować badania nieniszczące w kontroli jakości

Badania nieniszczące można stosować w różnych obszarach. Należą do nich strefa projektowania i badania, na którą składa się projektowanie oraz wykonanie prototypu, badanie prototypu i produkcja doświadczalna. Kolejnym obszarem jest strefa produkcji przemysłowej, do której zaliczyć można badanie materiałów wyjściowych, kontrolę międzyoperacyjną oraz kontrolę ostateczną wyrobu. Badania nieniszczące są również niezwykle ważne w strefie eksploatacji maszyn i urządzeń. Wykorzystuje się je w kontroli działania, podczas okresowych przeglądów oraz napraw i remontów.  Stosowanie badań nieniszczących we wszystkich powyższych przypadkach zapewnia bezpieczeństwo i optymalizuje koszty. Dzięki zastosowaniu badań nieniszczących znacznie wzrosło bezpieczeństwo w trakcie kontroli jakości w takich dziedzinach, jak np. lotnictwo, astronautyka, energetyka jądrowa, przemysł wydobywczy itd.

Jakie usterki znajdowane są najczęściej

Badania nieniszczące ciągle się rozwijają i znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. NDT mają szerokie zastosowanie w wykrywaniu wad w elementach mechanicznych różnego typu urządzeń. Najczęściej dzięki nim można znaleźć takie defekty jak: pęknięcie otwarte lub wewnątrz elementów poddawanych działaniom sił, np. zgniatających, rozciągających, etc. Zdiagnozowanie wad kształtów na etapie produkcji oraz wykrywanie uszkodzeń wywołanych korozją urządzeń.